Gratis verzending vanaf Gratis verzending vanaf € 50,00

14 dagen recht op retour 14 dagen recht op retour

Gratis retour in de winkel Gratis retour in de winkel

Bezig met laden... Bezig met laden...
Bezig met laden... Bezig met laden...
Bezig met laden... Bezig met laden...

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden behoren toe aan:” MIYSU” met als rechtseigenaar H.A. van Kleef, gevestigd op Burgstraat 19 4201 AA te Gorinchem. “MIYSU” staat vermeld bij K.v.K onder nummer 11058061 BTW nr. NL 1682.04.253.B01. “MIYSU”is bereikbaar telefonisch op telnr. 0183-690017 of 06 21397574 maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en per E-mail naar info@miysu.com 
 • Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met “MIYSU” voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door “MIYSU”.
 • Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden “MIYSU” eerst na schriftelijke bevestiging of per e-mail.
 • Indien niet binnen 5 dagen, eveneens schriftelijk of per e-mail, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke of per e-mail bevestiging wordt betwist, zijn MIYSU” en afnemer hieraan gebonden.
 • Aanbiedingen van “MIYSU” gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 • Aanbiedingen in de vorm van waardebonnen of andere soortgelijke acties als het winnen van een artikel, kunnen alleen worden ingeleverd voor hetgeen is vastgesteld door Miysu.
 • Actie/ waardebon moeten binnen het tijdsbestek worden ingeleverd wat is vermeld bij de actie/waardebon door Miysu, anders geldt het tijdbestek van 1 jaar geldig na datum van afgifte.
 • Acties/waardebonnen gelden niet gelijktijdig met andere acties zoals uitverkoop en soortgelijke aanbiedingen bij Miysu.
 • Waardebonnen moeten in 1 bestelling worden opgemaakt, als het bestelde bedrag lager is dan de waardebon, vervalt het overige bedrag, als het bestelde bedrag hoger is, dan kan in overleg met Miysu, het overige bedrag via Ideal en of bankbetaling worden bijbetaald.  

 

Artikel 3. Prijzen

 • Alle genoemde prijzen voor onze producten en diensten zijn inclusief BTW in euro's en exclusief de verzendkosten..
 • Voor verzending binnen Nederland brengen wij bij een bestelling boven de 250 euro niets in rekening. Voor verzending naar het buitenland (anders dan Nederland) zijn de verzendkosten en eventuele verzekering afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald. Houd voor acties de website in de gaten
 • Na een bestelling ontvang je spoedig een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en online door middel van iDEAL of creditcard , na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

 

Artikel 4. Verzending

 • “MIYSU” verzendt de artikelen via de pakketservice van Post.nl. Mocht U niet thuis zijn dan zal U een notitie in Uw brievenbus vinden waarin aangegeven is dat het pakketje eventueel bij de buren is afgegeven. De postbode biedt Uw pakketje 2 keer aan. U hoeft hiervoor geen handtekening te zetten of U te legitimeren. Bent U allebei de keren niet thuis? Dan kunt U het pakketje ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor. De postbode laat een briefje achter waarop U precies kunt zien waar dat is.
 • Indien Uw bestelling meerdere artikelen omvat en deze niet allemaal voorradig zijn, worden zij pas verstuurd wanneer de bestelling helemaal compleet is. Anders verzend MIYSU binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling.
 • Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 • Het artikel moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Mocht een product niet meer leverbaar zijn dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op en wordt binnen 14 dagen het eventueel betaalde bedrag aan U terug gestort.

 

Artikel 5. Retourneren

 • U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. U stuurt ons via e-mail een bericht van retourzending en vult bijgevoegd retourformulier in ”MIYSU” zal dan binnen 14 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes en de bijbehorende documentatie.
 • U verzend het pakket  gefrankeerd naar : MIYSU - Burgstraat 19 - 4201 AA – Gorinchem (NL)
 • De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de verzender.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • ”MIYSU” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van “MIYSU”.
 • Iedere aansprakelijkheid van “MIYSU” jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan “MIYSU” verschuldigd is.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en “MIYSU”, dan wel tussen “MIYSU” en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en “MIYSU”, is “MIYSU” niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van “MIYSU”.

 

Artikel 7. Overmacht

 • “MIYSU” heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat “MIYSU” gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  “MIYSU” kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. klachten

 • De producten van “MIYSU” worden met de grootste zorgvuldigheid voor U klaar gemaakt echter fouten kunnen overal gemaakt worden:
  • Het artikel kan een fabricage fout hebben.
  • U heeft een verkeerd artikel gekregen.
  • Er zijn tijdens de verzending beschadigingen ontstaan.
 • Wij vragen daarom van U om direct bij ontvangst de geleverde artikelen grondig te checken. Bij klachten moet dit binnen 5 dagen vanaf verzenddatum ( zie bijgeleverde factuur) schriftelijk of per e-mail aan “MIYSU” gemeld worden, want de klacht moet wel duidelijk zichtbaar en kenbaar worden gemaakt voordat het artikel retour gezonden mag worden.
 • Als Uw klacht door “MIYSU” gegrond wordt  bevonden, zal “MIYSU” naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met U  een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van “MIYSU” en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van “MIYSU”) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van “MIYSU” gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van “MIYSU” voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (incl. aangehechte etiketten, labels, accessoires en bijbehorende documentatie. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen
 • “MIYSU” is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

Artikel 9. Aanvullende en afwijkende bepalingen.

 • Wanneer door “MIYSU” gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat “MIYSU” deze Voorwaarden soepel toepast.
 • Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met “MIYSU” in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door “MIYSU” vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • "MIYSU” is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10. Privacy

“MIYSU” respecteert uw privacy!

 • Alle op deze site verzamelde persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk en zullen niet verkocht, verhuurd, uitgeleend of openbaar gemaakt worden.
 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en eventueel onze eigen nieuwsbrief, ze zullen nimmer aan onbevoegden ter beschikking worden gesteld.
 • De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. ”MIYSU” zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.
 • Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van “MIYSU” (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan “MIYSU” via info@miysu.com. Daarnaast kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 • De volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot “MIYSU” berusten bij “MIYSU”.
 • Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 •  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

ALS U NA HET LEZEN VAN DEZE VOORWAARDEN TOCH NOG VRAGEN HEEFT AARZEL DAN NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET MIYSU, STUUR EEN E-MAIL MET UW VRAAG NAAR  INFO@MIYSU.COM

Miysu - 100% duurzame damesmode